Etický kódex


Spoločnosť IPM ENGINEERING, s.r.o., vedomá si dôležitosti etického chovania v hospodárskych aj medziľudských vzťahoch a v rámci zabezpečenia prevencie proti nekalému či protizákonnému jednaniu, vrátane vyvarovania sa prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti, prijíma tento Etický kódex:


Nulová tolerancia neetického a protiprávneho konania

 • IPM ENGINEERING, s.r.o. vyznáva vysoké mravné hodnoty a zásady a kladie dôraz na dodržiavanie právnych predpisov a zákonných noriem.
 • PM ENGINEERING, s.r.o. netoleruje akékoľvek protiprávne, neetické či nekalé jednanie.
 • Každý zamestnanec je povinný pracovať riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností a vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo ohroziť oprávnené záujmy IPM ENGINEERING, s.r.o., alebo jej majetok

Ochrana dobrého mena spoločnosti

 • IPM ENGINEERING, s.r.o. je spoločnosť, ktorá má záujem vybudovať si dobré meno, ktoré bude medzi širokou verejnosťou pojmom a synonymom kvality.
 • Zamestnanci dbajú na udržaní dobrého mena spoločnosti a vyvarujú sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo dobré meno spoločnosti ohroziť či poškodiť.
 • Zamestnanci zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania a ktoré v záujme spoločnosti nie je možné zdieľať s tretími osobami.

Záväznosť etického kódexu

 • NEERING, s.r.o., vedomá si dôležitosti etického chovania v hospodárskych aj medziľudských vzťahoch a v rámci zabezpečenia
 • V nadväznosti na Etický kódex IPM ENGINEERING, s.r.o. sa prijíma smernica k Etickému kódexu, ktorej cieľom je stanoviť podrobnejšie zásady a pravidlá pre jeho dodržiavanie a zavedenie v spoločnosti.
 • Všetky svoje rozhodnutia pri plnení pracovných povinností robia zamestnanci spoločnosti na prospech a v súlade s najlepšími záujmami IPM ENGINEERING, s.r.o.
 • Zamestnanci nesmú pri výkone svojej práce zohľadňovať osobné záujmy či prospech nad rámec zákonných nárokov na úkor záujmu a prospechu spoločnosti.
 • Zamestnanci neprijmú či neposkytnú dar alebo pohostenie, ktoré by mohlo do budúcnosti vytvárať záväzok voči pôvodcovi daru alebo pohostenia, alebo len zdanie takého záväzku, so zohľadnením zdravého rozumu, miestnych zvyklostí či praxe.

Aby sme zaistili dodržiavanie legislatívnych, interných a etických noriem, dávame naším zákazníkom, partnerom a zamestnancom možnosť upozorniť na prípady neetického či podvodného konania.Pravidlá pre nahlásenie prípadov neetického, či podvodného konania:

 • Oznámenie by malo obsahovať čo najväčšie množstvo konkrétnych informácií, vrátane mien zúčastnených osôb, svedkov a ostatných možných zdrojov relevantných informácií.
 • Aj keď je prednostné adresné oznamovanie neetického a podvodného konania, je možné ho urobiť aj anonymne. Anonymné oznámenie však môže skomplikovať, či znemožniť dôkladné a riadne preverenie a vyšetrenie záležitosti a prijatie nápravných opatrení.
 • Všetky oznámenia budú považované za dôverné.
 • Oznamovateľovi bude zo strany IPM ENGINEERING, s.r.o. zaručená ochrana pred akoukoľvek represiou v súvislosti s vykonaným oznámením a nebudú tolerované akékoľvek prejavy takého chovania, či šikanovania.
 • Je neprípustné zneužívať túto procedúru k podávaniu nepravdivých oznámení. Také chovanie nebude tolerované a v závislosti na závažnosti takého nepravdivého oznámenia, môže byť postúpené orgánom činným v trestnom konaní k ďalšiemu vyšetreniu.
 • Pôvodca neanonymného oznámenia bude po ukončení vyšetrovania oboznámený s jeho závermi.

Vo Zvolene, 28. 03. 2017

Ing. Radovan Maník – riaditeľ a konateľ spoločnostiIPM ENGINEERING, s.r.o., All Rights Reserved