Politika kvality


Kľúčovým strategickým zámerom organizácie IPM ENGINEERING, s.r.o. a jej vedenia je vybudovať, udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality, ktorý zabezpečí jej dlhodobý rozvoj, stabilitu, prosperitu ako i uspokojovanie potrieb, požiadaviek a očakávaní zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán. Dlhodobým strategickým cieľom organizácie je zabezpečiť stabilné postavenie organizácie medzi najlepšími v poskytovaní projekčných a konštrukčných prác pre civilné účely a účely obrany ako i v oblasti návrhu a vývoja strojov a zariadení pre rôzne sektory priemyslu. Vyhlásením a schválením politiky kvality vedenie organizácie IPM ENGINEERING, s.r.o. vyjadruje 
a deklaruje svoj postoj a angažovanosť za kvalitu, ako aj svoje záväzky v oblasti kvality. Pre dosiahnutie tohto cieľa sa organizácia a jej vedenie zaväzuje presadzovať a zabezpečovať nasledovné zásady a princípy:


 • Zabezpečiť dostupnosť potrebných zdrojov pre rozvoj organizácie, fungovanie
 efektívneho a účinného systému manažérstva kvality a zabezpečovanie
 spokojnosti zákazníka a všetkých zainteresovaných strán.
 • Systematicky plánovať činnosti, riadiť a rozhodovať na základe analýz, dát
 a faktov hľadať, identifikovať a trvalo zlepšovať slabšie miesta v činnostiach 
 a procesoch organizácie.
 • Venovať trvalú pozornosť riadeniu ľudských zdrojov.
 • Odbornosť, kompetentnosť a osobnú angažovanosť zamestnancov považovať 
 za nevyhnutnú podmienku ďalšieho zvyšovania úrovne kvality organizáciou
 realizovaných produktov a poskytovaných služieb.
 • Aplikovať a implementovať nové progresívne princípy, metódy, technológie a
 softwarové systémy do riadenia organizácie a jej procesov.
 • Viesť systematickú a efektívnu komunikáciu a spoluprácu s dodávateľmi 
 a zákazníkmi a zlepšovať vzájomne výhodné dodávateľsko-odberateľské vzťahy.
 • Podporovať a budovať iniciatívu, angažovanosť za kvalitu, lojalitu a pocit 
 spolupatričnosti zamestnancov k organizácii a firemnej kultúre.
 • Istotu a vieru v úspech založiť na dôvere a úcte k zamestnancom organizácie,
 ktorí sú najväčšou zárukou vysokej úrovne realizovaných produktov 
 a poskytovaných služieb.
 • Rešpektovať pôsobenie trhu a dokonale poznať zákazníka ako i konkurenciu, je
 súčasťou moderného marketingového riadenia orientovaného na zákazníka.
 • Uplatňovať stratégiu nulových chýb vo svojich procesoch.
 • Udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality, procesy a produkty
 organizácie v zhode s medzinárodne uznávanými normami pre manažérstvo
 kvality a požiadavkami NATO na overovanie kvality pri návrhu a vývoji produktu.
 • Všetky činnosti vykonávať so zreteľom na budovanie korektných a vzájomne 
 výhodných vzťahov medzi organizáciou a zainteresovanými stranami.

IPM ENGINEERING, s.r.o., All Rights Reserved