Politika Informačnej bezpečnosti


Vedenie spoločnosti s cieľom zabezpečiť stabilné postavenie organizácie medzi najlepšími v poskytovaní projekčných a konštrukčných prác pre civilné účely a účely obrany ako i v oblasti návrhu a vývoja strojov a zariadení pre rôzne sektory priemyslu vyhlasuje túto Politiku informačnej bezpečnosti s nasledovnými princípmi:


 1. Politika informačnej bezpečnosti definuje základnú stratégiu, cieľ a zásady týkajúce sa informačnej bezpečnosti a určuje základné bezpečnostné pravidlá pre prevádzku, používanie a údržbu informačných a komunikačných technológií s cieľom zaistiť požadovanú úroveň ochrany a minimalizáciu škôd vzniknutých dôsledkom možných bezpečnostných incidentov.
 2. Vedenie spoločnosti schvaľuje plnenie aplikačných požiadaviek informačnej bezpečnosti v súlade s normou STN ISO/IEC 27001:2014 a podporuje a presadzuje túto politiku informačnej bezpečnosti.
 3. Vedenie spoločnosti prijalo súbor politík informačnej bezpečnosti podľa normy STN ISO/IEC 27002:2014 s ktorými boli oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti.
 4. Vedenie spoločnosti schvaľuje a vykonáva opatrenia vedúce ku kontinuálnemu zlepšovaniu systému riadenia informačnej bezpečnosti.
 5. Vedenie spoločnosti vykonáva pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie cieľov informačnej bezpečnosti.
  Oblasti dosahovania cieľov informačnej bezpečnosti sú najmä:
  • Dodržiavanie legislatívne stanovených požiadaviek relevantných pre oblasť informačnej bezpečnosti v spoločnosti
  • Minimalizácia finančných a iných strát súvisiacich s narušením prevádzky IS
  • Minimalizácia rizík ohrozenia aktív IS
  • Ochrana aktív spoločnosti pred ich zneužitím
  • Ochrana dát spoločnosti pred ich zneužitím alebo neoprávneným prístupom
  • Ochrana know - how a dobrého mena spoločnosti
  Pre každú oblasť informačnej bezpečnosti sú stanovené konkrétne bezpečnostné ciele pre danú oblasť a základné princípy a postupy, ktorými sa jednotlivé ciele v podmienkach spoločnosti dosahujú.

IPM ENGINEERING, s.r.o., All Rights Reserved